Předmětem pojištění společného lovu je ochrana pořadatele tohoto lovu proti újmám vzniklým
při pořádání společného lovu, které nepokrývá individuální povinné pojištění odpovědnosti
při provádění myslivosti dle zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.Pojištění si sjednává právnická / fyzická osoba - držitel / uživatel honitby (vlastník honitby,
myslivecký spolek apod.), resp. osoba s pojistným zájmem na tomto pojištění (lovecká agentura, apod.)
- pořadatel společného lovu.

 
Limity - varianta Optimum
Pojištění odpovědnosti pořadatele společného lovu
za škody způsobené ublížením
na zdraví nebo usmrcením jiné osoby
do výše 20.000.000,- Kč
na jednu pojistnou událost

za škodu na hmotné věci, poranění či usmrcení zvířete do výše 500.000,- Kč

za finanční škodu při spoluúčasti 10% do výše 100.000,- Kč

Pojistná sazba ........ 2.500,- Kč / den


Pojištění úrazu účastníka
společného lovu

za dobu nezbytného léčení následkem úrazu do výše 30.000,- Kč

při trvalém následku úrazu
do výše 90.000,- Kč

v případě smrti následkem úrazu
do výše 100.000,- Kč

Pojistná sazba ........ 70,- Kč / osoba / den


Pojištění loveckého psa
na společném lovu

léčebné výlohy v případě psa
na společném lovu do výše 15.000,- Kč

úhyn psa na společném lovu
do výše 15.000,- Kč při spoluúčasti 1.500,- Kč

Pojistná sazba ........ 190,- Kč / pes /den


Pojištění odpovědnosti lovce
na společném lovu

újma na zdraví či usmrcení jiné osoby do výše 20.000. 000,- Kč

za škodu na hmotné věci, poranění či usmrcení zvířete, finanční škoda
do výše 500.000,- Kč

Pojistná sazba ........ 90,- Kč / osoba /den

Pojištění společného lovu

Pojištěnými jsou :

pořadatel společného lovu - pro případ pojištění odpovědnosti
(např. při nezjištěném viníku střelného zranění)

účastníci společného lovu jmenovitě uvedení na seznamu - pro případ pojištění
úrazu (tj. lovci, honci, psovodi a další osoby organizačně zabezpečující společný lov


psovodi loveckých psů uvedení na seznamu (vč. plemen a jmen loveckých psů,
a jejich majitelů) - pro případ pojištění loveckého psa (léčebné výlohy, úhyn)


lovec (např. zahraniční host) - pro případ pojištění odpovědnosti

 

Přehledová tabulka pojištění:

Srovnání variant pojištění společného lovu

 

Společný lov

pojistná smlouva Společný lov Klasik

pojistná smlouva Společný lov Optimum

seznam účastníků společného lovu

seznam loveckých psů na společném lovu

seznam lovců na společného lovu

všeobecné pojistné podmínky VPPO 2014

všeobecné pojistné podmínky VPPU 2015

všeobecné pojistné podmínky VPPP 2014


Jak uzavřít pojištění:

vyplňte a vytiskněte 2x pojistnou smlouvu (lze vyplnit na počítači či ručně)
vyplněnou smlouvu zašlete na naší korespondenční adresu
(resp. naskenovanou e-mailem)
zašlete celkové pojistné na účet pojišťovny
(neznáte-li jména a počet osob či psů, zašlete minimálně zálohu pojistného,
a to ve výši pojistného za pojištění odpovědnosti pořadatele společného lovu,
tj. 1.000,- Kč / den, resp. 2.500,- Kč / den), se splatností nejpozději 1 den před začátkem
společného lovu
nejpozději před začátkem začátkem společného lovu zašlete
pojišťovně prokazatelně dle vzoru seznam účastníků společného lovu, či seznam psů,
příp. seznam lovců, a to e-mailem, MMS, či SMS
pokud jste zaplatili pouze zálohu pojistného, doplaťte pojistné
dle skutečného počtu osob či psů
obratem Vám bude potvrzená smlouva zaslána zpět na Vaší adresu