photodune-1024x227_02-1024x226


HALALI, VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, A.S., SI V ROCE 2013 PŘIPOMĚLA 20 LET OD SVÉHO VZNIKU

Primárně byla pojišťovna založena k pojišťování činnosti při výkonu práva myslivosti, zejména členů Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. V současné době tato oblast zůstává stále hlavní činností pojišťovny, ale pojišťovna se rozvíjí i v jiných oblastech neživotního pojištění.


Obchodní firma:
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.


Sídlo:
Praha 1, Jungmannova 32/25, PSČ 115 25

Identifikační číslo:
60192402Korespondenční adresa:
Praha 4, Lešanská 1176, PSČ 141 00

Právní forma:
Akciová společnost

firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2224

Ing. Vladimír Sládeček
Předseda představenstva od 1.11.2016

Člen představenstva od 26.10.2016

Dosavadní zkušenosti:
Řídící a manažerské funkce ve finančních a poradenských společnostech
Kvalifikace:
Vysoká škola báňská v Ostravě, Ekonomická fakulta

Ing. Radim Jauker
Místopředseda představenstva od 1.11.2016

Člen představenstva od 26.10.2016

Dosavadní zkušenosti:
Řídící a manažerské funkce ve finančních a poradenských společnostech
Kvalifikace:
Vysoká škola ekonomická Praha, specializace Podniková ekonomika

Ing. Zdeněk Santler, MBA
Člen představenstva od 26.10.2016

Dosavadní zkušenosti:
Řídící a manažerské funkce ve finančních a poradenských společnostech
Kvalifikace:
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, obor finance a evropská studia v ekonomice
MBA - Nottingham Trent University

Ing. Vladimír Nechutný
Předseda dozorčí rady od 29.11.2016

Dosavadní zkušenosti:
Řídící a manažerské funkce v obchodních společnostech,
insolvenční správce, konkursní správce, prokurista
Kvalifikace:
Vysoká škola zemědělská Praha, Agronomická fakulta


JUDr. Petr Valenta
Člen dozorčí rady od 29.11.2016

Dosavadní zkušenosti:
Řídící a manažerské funkce v obchodních společnostech, advokát
Kvalifikace:
Právnická fakulta UK Praha,
Rigorózní zkouška Právnická fakulta UK Praha


Ing. Rostislav Moučka
Člen dozorčí rady od 29.11.2016

Dosavadní zkušenosti:
Řídící a manažerské funkce v obchodních a finančních společnostech,
odvětví obchod, ekonomika a pojišťovnictví
Kvalifikace:
Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, obor manažersko-ekonomický
Doktorské studium myslivosti, ekonomiky myslivosti, ochrany přírody, lesnictvíHubert

Shledá-li klient služby poskytované pojišťovnou za nevyhovující, nebo bude-li mít jiné výhrady, je oprávněn uplatnit tyto své výhrady u pojišťovny formou písemné stížnosti (dále jen „reklamace“).

Reklamace bude pojišťovnou vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se pojišťovna s klientem nedohodne jinak. V případě, že okolnosti pro vyřízení reklamace vyžadují delší čas, musí být klient o tomto nejpozději do 30 pracovních dnů informován.

Reklamaci může pojišťovna uznat jako oprávněnou, nebo neoprávněnou.

Pokud pojišťovna uzná reklamaci za oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými nežádoucí stav odstraní, případně poskytne klientovi náhradu, a zašle klientovi písemné vyrozumění s přiměřenou omluvou. Náhradou se rozumí zejména sleva na poskytovaných službách.

Pokud pojišťovna uzná reklamaci za neoprávněnou, zašle klientovi písemné vyrozumění s patřičným podrobným vysvětlením.

Není-li klient spokojen s výsledkem vyřízení reklamace, má možnost obrátit se na veřejného ochránce práv.

Na základě zjištění učiněných z reklamací vyvozuje pojišťovna důsledky, stanovuje metody a dává pokyny, aby mohlo být předcházeno vzniku případných dalších reklamací.

Za vyřizování reklamací odpovídá vedoucí oddělení controllingu.